Kancelaria świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne
z zachowaniem najwyższych standardów
we wszystkich istotnych dziedzinach prawa
Radca prawny Marta Strzelak
Adwokat Mariusz Strzelak
STRZELAK KANCELARIE
STRZELAK KANCELARIE
Pl. Konstytucji 3 Maja 8A lok. 3
26-600 Radom
Sekretariat:
tel.: +48 48 3618591
email: sekretariat@strzelakkancelarie.pl
STRZELAK KANCELARIE
Radca prawny Marta Strzelak
tel.: +48 503 152 182
email: marta.strzelak@strzelakkancelarie.pl
Adwokat Mariusz Strzelak
tel.: +48 512 355 661
email: mariusz.strzelak@strzelakkancelarie.pl
O NAS

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
Kancelarię tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych prawników, którzy świadczą profesjonalną, rzetelną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o zdobytą wiedzę i długoletnie doświadczenie, z poszanowaniem zasad etyki i godności wykonywania zawodu.

PRACA ZESPOŁOWA
Kancelaria bazuje na pracy zespołowej i  kreatywnym wykorzystaniu specjalizacji naszych prawników, co pozwala na całościowe przeprowadzenie nawet bardzo skomplikowanych i trudnych spraw.

CEL KANCELARII
Nadrzędnym celem Kancelarii jest dostarczenie każdemu Klientowi efektywnych, skutecznych i najkorzystniejszych rozwiązań prawnych. Powierzone sprawy są prowadzone fachowo i rzetelnie, z zachowaniem najwyższych standardów i z dbałością o ochronę i zabezpieczenie interesów Klienta.

WSZECHSTRONNOŚĆ I SZEROKI ZAKRES DZIAŁANIA
Kancelaria świadczy wszechstronne usługi prawne zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i klientów indywidualnych – w zakresie stałej obsługi prawnej, a także jednorazowych zleceń dotyczących w szczególności udzielania porad prawnych, konsultacji oraz reprezentacji w sprawach sądowych,egzekucyjnych i przed organami administracji publicznej. Główna siedziba Kancelarii mieści się w Radomiu, jednakże prowadzimy również stałą obsługę prawną Klientów z Warszawy oraz z terenu całego województwa mazowieckiego.

ZAKRES PRAKTYKI

PRAWO GOSPODARCZE
kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich obszarach prawa gospodarczego,
negocjowanie, opiniowanie i konstruowanie projektów umów handlowych
sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych
rejestrowanie oraz przekształcanie spółek prawa handlowego
reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi oraz przed organami administracji publicznej
PRAWO CYWILNE
reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego w tym m.in. w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, dotyczących roszczeń z rękojmii i gwarancji, o ochronę własności i posiadania
porady prawne, konsultacje i sporządzanie umów i pism procesowych
PRAWO KARNE I KARNO-SKARBOWE
obrona w sprawach karnych (przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości i inne), karno-skarbowych, karnych gospodarczych oraz wykroczeniowych przed sądami i organami ścigania (policją i prokuraturą)
reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych
pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego (m.in. prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny)
ODSZKODOWANIA
kompleksowa pomoc prawna w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu wypadków komunikacyjnych, szkód na sobie i na mieniu, etc.)
reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i w postępowaniach sądowych
SPRAWY SPADKOWE
udzielanie porad prawnych i reprezentacja sądowa w sprawach spadkowych, takich jak:
- stwierdzenie nabycia spadku,
- o zachowek,
- dział spadku,
- odrzucenie spadku,
- zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej (firma w spadku),
- wydziedziczenie,
- unieważnienie testamentu i inne
SPRAWY RODZINNE
udzielanie porad prawnych i reprezentacja sądowa w sprawach rodzinnych, takich jak:
- o rozwód,
- separację,
- alimenty,
- o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- podział majątku wspólnego,
- władzę rodzicielską i inne
SPRAWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
udzielanie porad prawnych i reprezentacja sądowa w sprawach takich jak:
- zniesienie współwłasności
- obsługa procesów inwestycyjnych
- zasiedzenie nieruchomości
- rozliczenie nakładów na nieruchomość
- uwłaszczenie nieruchomości
- ustanowienie służebności
- sprawy wieczystoksięgowe
- sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych
- uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, i inne
sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, takich jak umowa najmu, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE
reprezentacja i doradztwo na wszystkich etapach procedury upadłościowej (upadłość przedsiębiorców i upadłość konsumencka)
reprezentacja i doradztwo w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne, przyspieszone postępowanie układowe, układ częściowy)
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
sporządzanie wezwań do zapłaty
reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych
prowadzenie spraw o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela (skarga pauliańska)
prowadzenie powództw przeciwegzekucyjnych
PRAWO ADMINISTRACYJNE
reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej, w tym w szczególności z zakresu prawa budowlanego
reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
sporządzanie środków odwoławczych (odwołań i skarg), opinii prawnych i udzielanie porad prawnych
PRAWO PRACY
udzielanie porad prawnych i reprezentacja sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy takich jak: - ustalenie stosunku pracy, - mobbing, - odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, i inne
tworzenie i opiniowanie umów, takich jak umowy o pracę, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń
sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych i projektów dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (regulaminy pracy etc.)
NASZ ZESPÓŁ
Marta Strzelak

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu Prawa europejskiego. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W ramach praktyki zawodowej świadczy kompleksowe usługi prawne przede wszystkim na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego (w tym sprawach dotyczących nieruchomości, roszczeń odszkodowawczych, spraw spadkowych), jak również prawa administracyjnego (w tym również w zakresie procesu inwestycyjno - budowlanego) oraz prawa pracy i prawa autorskiego. Jest specjalistą w zakresie prawa restrukturyzacyjnego przedsiębiorców oraz prawa upadłościowego. Włada językiem angielskim.

Mariusz Strzelak

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację adwokacką odbył w izbie adwokackiej w Radomiu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych. Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych – w szczególności w zakresie prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa cywilnego (w tym m.in. sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz dotyczące nieruchomości),  prawa rodzinnego (m.in. sprawy rozwodowe i o podział majątku wspólnego),  prawa spadkowego i administracyjnego.  Włada językiem angielskim.

STRZELAK KANCELARIE
STRZELAK KANCELARIE
Pl. Konstytucji 3 Maja 8A lok. 3
26-600 Radom
Sekretariat:
tel.: +48 48 3618591
email: sekretariat@strzelakkancelarie.pl
STRZELAK KANCELARIE
Radca prawny Marta Strzelak
tel.: +48 503 152 182
email: marta.strzelak@strzelakkancelarie.pl
Adwokat Mariusz Strzelak
tel.: +48 512 355 661
email: mariusz.strzelak@strzelakkancelarie.pl